ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009
cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri fi
nanciar-fiscale
EMITENT:   GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009


  Luand in considerare actualul context international, principalele caracteris
tici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiec
tivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atinger
ii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
  avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organisme
lor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare i
n sensul diminuarii cheltuielilor curente de administrare si alocarea cu priorit
ate a resurselor catre proiecte cu efect multiplicator in economie care reprezin
ta principalul mijloc de limitare a ritmului de scadere economica si de compensa
re partiala a reducerii activitatii din sectorul privat,
  pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa
reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea an
gajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in
 ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.
  In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public
 si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poa
te fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  CAP. I
  Rectificarea bugetara pe anul 2009

  ART. 1
  Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2
009 nr. 18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 s
i nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifica si se completeaza potrivit prev
ederilor prezentei ordonante de urgenta.
  ART. 2
  (1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri
 pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in ane
xa nr. 1.
  (2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2
009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazu
ta in anexa nr. 2.
  ART. 3
  (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonan
tei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu m
odificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 3/16/13b la bugetu
l Ministerului Finantelor Publice, se majoreaza la venituri cu suma de 154.000 m
ii lei si, in mod corespunzator, la cheltuieli astfel:
  a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finanta
rea modernizarii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;
  b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri si servicii".
  (2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01
 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri si servicii", la articolul
25 "Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
 intereselor statului potrivit dispozitiilor legale" se cuprinde si suma de 1.00
0 mii lei pentru consultanta juridica in domeniul datoriei publice, care se asig
ura prin redistribuire in cadrul acestui capitol.
  ART. 4
  Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa efectueze modificari i
n volumul si structura bugetelor institutiilor publice finantate partial din ven
ituri proprii, cu incadrare in suma totala aprobata in anexa nr. 3/13/02 la titl
ul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", precum si redistribui
ri de credite bugetare in cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului
rezultat dupa punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernu
lui nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea
 unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata i
n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modific
arile ulterioare.
  ART. 5
  Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei sa suplimenteze
 veniturile bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate integral din v
enituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenita din repartizar
ea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. si in mod corespunzato
r se majoreaza cheltuielile prevazute la capitolul 70.10 "Locuinte, servicii si
dezvoltare publica", titlul VII "Alte transferuri", articolul 55 "Alte transferu
ri", in anexa nr. 3/15/13.
  ART. 6
  Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii sa efectueze red
istribuiri de credite bugetare intre obiectivele de investitii in continuare, ob
iectivele de investitii noi si "Alte cheltuieli de investitii", in limita preved
erilor bugetare aprobate.
  ART. 7
  Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de s
ume la veniturile si cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activitati fi
nantate din venituri proprii, prevazute in anexa nr. 3/18/13.
  ART. 8
  Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa redistri
buie in cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 "Asigurari si asi
stenta sociala" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 "Cheltuieli aferente progr
amelor cu finantare rambursabila" la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru fin
alizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestatiilor social
e.
  ART. 9
  Se autorizeaza Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si M
ediului de Afaceri sa efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte pro
grame, in vederea finantarii in anul 2009 a "Programului privind organizarea Tar
gului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2009", fara afectarea fondurilor
prevazute pentru stimularea exportului.
  ART. 10
  In cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finant
are din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agr
iculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propu
nerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerului
 Finantelor Publice, va aproba finantarea temporara, din veniturile obtinute din
 privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, a p
roiectelor din cadrul Politici Comune Agricole si de Pescuit.
  ART. 11
  Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2
009 se diminueaza la capitolul 74.08 "Protectia mediului", titlul 56 "Proiecte c
u finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 m
ii lei.
  ART. 12
  In anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din sub
solul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Sercaia.
  ART. 13
  (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe a
nul 2009, de la capitolul 84.01 "Transporturi" alineatul "Subventii pentru trans
portul de calatori cu metroul" se suporta si subventiile aferente lucrarilor exe
cutate si neplatite in anul 2008.
  (2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectuez
e urmatoarele modificari:
  a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P
/PA/002 - "Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ce vor fi propuse spr
e finantare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/P
T/009 - Constructia infrastructurii feroviare si rutiere la cel de-al doilea pod
 Calafat-Vidin (CNADNR)", prevazute in anexa nr. 3/24/21;
  b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/P
T/005 "Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu (CNADNR)" la proiectul
16 ISPA2001/RO/P/PT/006 "Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, k
m 332+150 - km 495+800", pe anul 2009 si pe total proiect, prevazute in anexa nr
. 3/24/21;
  c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investitii "Co
nstructia variantei de ocolire a orasului Sibiu" la obiectivul de investitii "Re
abilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800 (CNA
DNR)", pe anul 2009 si pe total, prevazute in anexa nr. 3/24/29.
  ART. 14
  Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa efectueze urmatoarele modificari:
  a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 "Sanatate", intre ti
tlul 20 "Bunuri si servicii" si titlul 51 "Transferuri intre unitati ale adminis
tratiei publice", precum si in cadrul titlului 51 "Transferuri intre unitati ale
 administratiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 "Transferuri d
in bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate" cu suma de 4.500 mii lei si introducerea alineatului 51.02.08 "Aparatu
ra medicala si echipamente de comunicatii in urgenta" cu suma de 1.415 mii lei;
  b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 "Sanatate", intre si
 in cadrul titlurilor 20 "Bunuri si servicii", 51 "Transferuri intre unitati ale
 administratiei publice" si 71 "Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatul
ui 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre
 Fondul de asigurari sociale de sanatate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Progr
amul national de depistare precoce a cancerului;
  c) introducerea in programul "Asigurarea dezvoltarii capacitatii institution
ale a sistemului de sanatate" al capitolului 70.10 "Locuinte, servicii si dezvol
tare publica" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a capitolu
lui 66.10 "Sanatate".
  ART. 15
  In bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul
celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifica si va avea urmator
ul cuprins:
  "Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinata Fe
deratiei Romane de Tenis pentru Cupa Davis".
  ART. 16
  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2009 pentru finantare
a cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, se
ctoarelor si municipiului Bucuresti se diminueaza cu suma de 811,9 milioane lei,
 potrivit anexei nr 3.
  ART. 17
  Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009
 se modifica dupa cum urmeaza:
  a) veniturile se diminueaza cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea co
ntributiilor de asigurari cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioan
e lei la contributiile de asigurari sociale de sanatate si 211,8 milioane lei la
 contributii pentru concedii si indemnizatii si prin majorarea subventiilor cu s
uma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subventia primita de bugetu
l fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si cu suma de 25,5 mil
ioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii;
  b) cheltuielile se majoreaza cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05
 "Sanatate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului "Cheltuieli
de personal" si majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului "Bunuri si ser
vicii";
  c) Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se diminuea
za cu suma de 3,8 milioane lei;
  d) excedentul bugetului se diminueaza cu suma de 581,8 milioane lei.
  ART. 18
  (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru soma
j pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe an
ul 2009 nr. 19/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1
22 din 27 februarie 2009, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante
de urgenta.
  (2) In bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile aferente sistemului p
ublic de pensii se diminueaza la contributiile de asigurari sociale de stat cu s
uma de 1.573,0 milioane lei si se majoreaza la subventii de la bugetul de stat c
u suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueaza cu suma de 4,1 milioa
ne lei la titlul "Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 "Asigurari si asi
stenta sociala", iar excedentul se diminueaza cu suma de 221,4 milioane lei.
  (3) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa majo
reze la capitolul 68.03 "Asigurari si asistenta sociala" titlul "Dobanzi" cu sum
a de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri in cadrul aceluias
i capitol.
  (4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli pro
fesionale se diminueaza cu suma de 9,4 milioane lei la contributii de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se
 diminueaza cu aceeasi suma.
  (5) In bugetul asigurarilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asi
gurarilor pentru somaj se diminueaza la contributii de asigurari pentru somaj cu
 suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreaza la capitolul 68.04 "Asigu
rari si asistenta sociala" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,
3 milioane lei la titlul "Asistenta sociala", cu suma de 82,5 milioane lei la ti
tlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", cu 2,5 milioane lei
 la titlul "Bunuri si servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului
"Dobanzi" si prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul "Cheltuieli de person
al", iar deficitul se majoreaza cu suma de 438,7 milioane lei.
  (6) In bugetul asigurarilor pentru somaj, la capitolul 80.04 "Actiuni genera
le economice, comerciale si de munca", la titlul "Alte transferuri", articolul "
Transferuri interne", se introduce alineatul "Cofinantarea asistentei financiare
 nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana" cu suma de 0,01 milioan
e lei, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui titlu.
  (7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se di
minueaza la contributia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei si se diminue
aza cu aceeasi suma excedentul acestui fond.
  (8) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa deta
lieze la capitolul 64.04 "Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creant
elor salariale" alineatele articolului "Cheltuieli salariale in bani" de la titl
ul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  ART. 19
  (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea
 ordonatorilor principali de credite, modificarile prevazute in prezentul capito
l in volumul si structura bugetelor acestora si ale bugetului de stat, bugetului
 sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii, buge
tului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului national unic de asi
gurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului
asigurarilor pentru somaj.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in termen de 5 zile de la intra
rea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credi
te comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
  (3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentel
e aprobate si sa introduca modificarile prevazute in prezentul capitolul in buge
tele lor si in anexele la acestea.
  ART. 20
  Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de u
rgenta si pana la data de 31 decembrie 2009, dispozitiile art. 21 alin. (4) din
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, se sus
penda.

  CAP. II
  Masuri privind cheltuielile publice

  ART. 21
  Prevederile prezentului capitol se aplica autoritatilor si institutiilor pub
lice a caror finantare se asigura astfel:
  a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor socia
le de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
  b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetel
e locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, du
pa caz;
  c) integral din venituri proprii.
  ART. 22
  (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se
 suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile
 si institutiile publice prevazute la art. 21. Posturile pentru care au fost dem
arate procedurile de organizare a concursurilor la data intrarii in vigoare a pr
ezentei ordonante de urgenta, precum si cele a caror ocupare a fost deja aprobat
a de Guvern prin memorandum pot fi ocupate in conditiile legii.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de cre
dite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim
15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a pre
zentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de p
ersonal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de invatamant de stat
, urmarirea incadrarii in procentul de maxim 15% se realizeaza la nivelul intreg
ului sistem de invatamant de stat, in conditiile stabilite prin ordin al ministr
ului educatiei, cercetarii si inovarii.
  (3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face prin concurs sau e
xamen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
  ART. 23
  (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonant
e de urgenta, ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilo
r publice prevazute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganiza
re institutionala ale acestora si vor transmite Ministerului Finantelor Publice
cuantumul sumelor rezultate din economii fata de bugetul aprobat la cheltuielile
 de personal, altele decat cele rezultate la art. 22.
  (2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), M
inisterul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizata a sume
lor comunicate de ordonatorii principali de credite, in baza careia acesta va di
spune asupra indexarilor salariale ce pot fi acordate in anul 2009.
  ART. 24
  (1) De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urg
enta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 li se interzic
e achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:
  a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, a
probata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
  b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1.
 "Mobilier" si 3.2. "Aparatura birotica" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatur
a birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active c
orporale" din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului p
rivind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu mo
dificarile ulterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, in scop
ul dotarii spatiilor cu destinatia de birou.
  (2) Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea fa
ce numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte insti
tutii publice.
  (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
  a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in
 vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare, da
ca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii pu
blice, deja existente;
  b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din
fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare a
ferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
  c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vi
goare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca in devizul general al luc
rarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
  (4) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vi
goare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor le
gale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile i
n care autoritatea contractanta a transmis deja, pana la intrarea in vigoare a p
rezentei ordonante de urgenta, spre publicare anuntul sau invitatia de participa
re.
  ART. 25
  (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21 pot acorda tic
hete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora, cu conditia i
ncadrarii in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
  (2) Autoritatile publice locale pot acorda drepturile prevazute la alin. (1)
 numai din veniturile proprii ale acestora.
  ART. 26
  Taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivel
or proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele loca
le, in cursul anului fiscal, se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiec
tiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutil
izate se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale in conturile si la te
rmenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiul
ui financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publi
ce.

  CAP. III
  Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat

  ART. 27
  Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale, va lua masuri suplimentare pentru monitorizarea
operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat
si a filialelor acestora, sub aspectul incadrarii in programele de reducere a ar
ieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prev
azute prin bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe
propuse de ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si organe d
e specialitate ale administratiei publice centrale, in subordinea, coordonarea,
autoritatea sau portofoliul carora se afla acestia.

  CAP. IV
  Fondul social

  ART. 28
  Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordata de producato
rii interni si distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la const
ituirea acestui fond, in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.
  ART. 29
  (1) Pe baza de protocol incheiat intre Guvern, prin Ministerul Economiei si
Ministerul Finantelor Publice, si producatorii interni si distribuitorii de gaze
 naturale care doresc sa contribuie la fond, Fondul social se colecteaza si se d
istribuie in cursul anului 2009.
  (2) Sumele cu care vor sponsoriza si vor contribui la Fondul social producat
orii interni si distribuitorii de gaze naturale sunt, de regula, sume obtinute d
in majorarea de pret la gazele naturale in cursul anului 2008.
  (3) Sumele prevazute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitat
a pentru respectivele societati, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (
4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si compl
etarile ulterioare.
  ART. 30
  Colectarea sumelor se realizeaza lunar prin virarea in contul de venituri al
e bugetului de stat, numarul xxxxxx "Donatii si sponsorizari", deschis la Trezor
eria Statului, pe baza protocoalelor incheiate potrivit prevederilor prezentei o
rdonante de urgenta.
  ART. 31
  Sumele colectate se utilizeaza, prin hotarare a Guvernului, pentru acordarea
 de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate in dificultate.

  CAP. V
  Masuri in domeniul politicii fiscale

  ART. 32
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al R
omaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completaril
e ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Impozit minim
  Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor
 de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor spor
tive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui
contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru acti
vitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respect
ive sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistr
ate.
  (2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit
. c)-e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat s
uma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazut
e la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.
  (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitu
lui minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31
decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
 Venituri totale anuale   Impozit minim anual  
     (lei)           (lei)     
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 0 - 52.000            2.200      
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 52.001 - 215.000         4.300      
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 215.001 - 430.000         6.500      
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 430.001 - 4.300.000        8.600      
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 4.300.001 - 21.500.000      11.000      
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 21.500.001 - 129.000.000     22.000      
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑
 Peste 129.000.001        43.000      
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸

  (4) Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), s
e iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la dat
a de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
  a) veniturile din variatia stocurilor;
  b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
  c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guverna
mentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
  d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a a
cordat deducere, conform reglementarilor legale;
  e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bu
getului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil, conform reglementarilor legale;
  f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
  g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d)."
  2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifica si va avea urmatorul
 cuprins:
  "n) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele pri
vind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de
 conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel
 mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii."
  3. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s) se introduce o noua litera,
 litera t), cu urmatorul cuprins:
  "t) in perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combust
ibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depas
easca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si
 scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu
 exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele
categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si pro
tectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activ
itatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care d
e reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare
a fortei de munca;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pe
ntru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pen
tru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
  4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatu
l (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004
, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii
 fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impozite
aza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii
 din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz."
  5. La articolul 34, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
  "(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la
alin. (1) nou-infiintati efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe pr
ofit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale
, prevazuta la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioad
a impozabila respectiva.
  (8) In cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutir
i de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se c
alculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile
 fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia s
e determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform decl
aratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul s
i impozitul pe profit scutit."
  6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alin
eatele (15)-(18), cu urmatorul cuprins:
  "(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) aplica
 urmatoarele reguli:
  a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfa
rsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), rec
alculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin imparti
rea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent
perioadei respective;
  b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit
 datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la a
rt. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, p
rin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de lu
ni aferent trimestrului respectiv.
  (16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) efectue
aza in continuare platile anticipate in contul impozitului pe profit stabilite c
onform prezentului articol.
  (17) In situatia in care contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au in
registrat in anul 2008 pierdere fiscala, acestia efectueaza plati anticipate in
contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, pre
vazut la art. 18 alin. (3).
  (18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) si alin
. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile art.
 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului
fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3)."
  7. La articolul 48 alineatul (7), dupa litera l) se introduce o noua litera,
 litera l^1), cu urmatorul cuprins:
  "l^1) in perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combu
stibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentr
u transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu dep
aseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand
si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in ori
care dintre urmatoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si pro
tectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activ
itatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care d
e reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare
a fortei de munca;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pe
ntru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pen
tru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
  8. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Cota de impozitare
  Art. 107. - (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este:
 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
  (2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderi este mai mic
 decat impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obliga
te la plata impozitului la nivelul acestei sume.
  (3) In aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au in vedere urmatoarele reg
uli:
  a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe veniturile microintre
prinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut
 la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai - 3
0 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea c
u numarul de luni aferent perioadei respective;
  b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe venitu
rile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul
minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pent
ru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si i
nmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv."
  9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatoru
l cuprins:
  "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in te
meiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost ded
usa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii
 dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) si art. 145^1".
  10. Dupa articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1 "Limitar
i speciale ale dreptului de deducere", cu urmatorul cuprins:
  "Limitari speciale ale dreptului de deducere
  Art. 145^1. - (1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinat
e exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizat
a care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasa
geri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata afe
renta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combus
tibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, afl
ate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculel
or care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
  a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si pro
tectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activ
itatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care d
e reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare
a fortei de munca;
  b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pe
ntru activitatea de taxi;
  c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pent
ru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, trans
miterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;

  d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.
  (2) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (1), se intelege cumpararea
unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
  (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost
 achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a ve
hiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ma
i 2009 inclusiv.
  (4) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2
010 inclusiv.
  (5) In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile
 generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-147^1."
  11. La articolul 156^1, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, al
ineatele (6^1) si (6^2), cu urmatorul cuprins:
  "(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impoza
bila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectu
eaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine lu
na calendaristica incepand cu:
  a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei afer
ente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului
trimestru;
  b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei afer
ente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimest
ru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscal
a distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui de
cont de taxa conform art. 156^2 alin. (1);
  c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxe
i aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru
 calendaristic.
  (6^2) Persoana impozabila care potrivit alin. (6^1) este obligata sa isi sch
imbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fisc
al competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care
intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta oblig
atie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica, fara a avea posibil
itatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala.
"
  12. La articolul 244^1, dupa alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, a
lineatele (8)-(12), cu urmatorul cuprins:
  "(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem ang
ro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati s
a se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu in
deplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.
  (9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in si
stem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt
 obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presed
intelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (8), in ter
men de 90 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romanie
i, Partea I.
  (10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si op
eratorii inregistrati pentru produse energetice.
  (11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economic
i prevazuti la alin. (8), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite
potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5
0.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
  (12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economic
i prevazuti la alin. (9), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite
potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie
 si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumel
or rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a prod
uselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni."
  ART. 33
  Dupa articolul 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de pro
cedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513
din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un n
ou articol, articolul 219^1, cu urmatorul cuprins:
  "ARTICOLUL 219^1
  Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative
  (1) Constituie contraventie nedepunerea la termenele prevazute de lege a dec
laratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu m
odificarile si completarile ulterioare, sau depunerea de astfel de declaratii cu
 sume incorecte ori incomplete.
  (2) Fapta prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma to
tala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa c
az, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte or
i incomplete.
  (3) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care corecteaza declaratii
le recapitulative pana la implinirea termenului legal de depunere a acestora.
  (4) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care, ulterior termenului
legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil per
soanei impozabile.
  (5) Amenda prevazuta la alin. (2) se reduce cu 50% in situatia in care perso
ana impozabila corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de de
punere a urmatoarei declaratii recapitulative.
  (6) Dispozitiile art. 221 alin. (1) si (5) se aplica in mod corespunzator."
  ART. 34
  (1) Prevederile art. 219^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata
, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica faptelor constatate dupa
 data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) In cazul declaratiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare
intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dispozitiile art. 12 alin.
 (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventii
lor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificari
le si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (3) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care corecteaza, in termen
 de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
declaratiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrarii in vigoar
e a prezentei ordonante de urgenta.

  CAP. VI
  Alte dispozitii

  ART. 35
  (1) Limita valorica a garantiilor de stat pentru anul 2009, in conformitate
cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aproba
ta cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, se stabileste in suma de
 6 miliarde lei.
  (2) Pentru garantiile de stat emise in valuta conversia se efectueaza la cur
sul de schimb valabil la data semnarii contractului de imprumut.
  (3) Acordarea garantiilor de stat emise in conformitate cu alin. (1) se va r
ealiza pentru finantarea proiectelor prioritare pentru economia romaneasca, deru
late de catre entitati publice si private nonfinanciare, in conditiile respectar
ii legislatiei privind ajutorul de stat.
  ART. 36
  (1) Plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, se
rviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate se realizeaza de catre institutiil
e publice in perioada 24-31 a fiecarei luni.
  (2) In vederea derularii in conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului
 public, institutiile publice au obligatia de a-si programa platile efectuate pr
in virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al m
inistrului finantelor publice.
  (3) Institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de sta
t au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice o programare a ope
ratiunilor de vanzare/cumparare de valuta potrivit normelor metodologice aprobat
e prin ordin al ministrului finantelor publice.
  (4) Prin normele metodologice prevazute la alin. (2) se pot aproba categorii
 de plati exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
  (5) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante
 de urgenta, termenele de plata aferente angajamentelor legale incheiate se core
leaza cu termenele de plata prevazute la alin. (1).
  (6) Angajamentele legale incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei
 ordonante de urgenta se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin. (1).

  ART. 37
  Institutiile publice sunt obligate sa furnizeze Ministerului Finantelor Publ
ice, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, date si informatii fi
nanciar-contabile, in conformitate cu instructiunile si normele metodologice apr
obate prin ordin al ministrului finantelor publice.
  ART. 38
  In cazul nerespectarii prevederilor art. 35 si 36, Ministerul Finantelor Pub
lice este autorizat sa ia urmatoarele masuri:
  a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali
de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul
ui asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de s
anatate si ai bugetelor locale;
  b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei
Statului pe numele institutiilor publice finantate integral sau partial din veni
turi proprii;
  c) in situatia nerespectarii termenului de plata sau a nerespectarii graficu
lui de plati anuntat, Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul de a sco
ate din decontare sumele neanuntate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea d
ocumentelor de plata prezentate unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului
revine in totalitate ordonatorilor de credite.
  ART. 39
  Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/
2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata
 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobat
a cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterio
are, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institu
tiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor soci
ale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii aco
rdate de la aceste bugete si integral din venituri proprii vor depune centraliza
t la Ministerul Finantelor Publice, pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare inc
lusiv a lunii curente pentru luna anterioara, situatii privind monitorizarea der
ularii programului de investitii publice."
  ART. 40
  Prevederile art. 32 pct. 12 si art. 33 intra in vigoare in termen de 10 zile
 de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  ART. 41
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art.
1 si alin. (2) si (3) ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 223/2
008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicata in Mo
nitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.
  ART. 42
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

            PRIM-MINISTRU
             EMIL BOC

            Contrasemneaza:
            ---------------
         Ministrul finantelor publice,
            Gheorghe Pogea

          Ministrul muncii, familiei
           si protectiei sociale,
             Marian Sarbu

  Bucuresti, 11 aprilie 2009.
  Nr. 34.

  ANEXA 1

        Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009
                                - mii lei -
旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴쩡컴컴컴컴컴
         Denumire               Cod  Influenta 
                                +/-  
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴탠컴컴컴컴컴
             B                   1   
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴탠컴컴컴컴컴
쿣ENITURI - TOTAL                            
쳐컴컴컴컴컴컴컴                   000101-12.073.210
쿔. VENITURI CURENTE                  000201-10.830.910
쿌. VENITURI FISCALE                  000301 -9.073.910
쿌1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 000401 -1.990.615
쿌11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL         
쿏E LA PERSOANE JURIDICE                000501 -1.677.000
쿔MPOZIT PE PROFIT                    0101 -1.677.000
쿔mpozit pe profit de la agentii economici       010101 -1.607.000
쿔mpozit pe profit de la bancile comerciale      010102  -70.000
쿌12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL         
쿏E LA PERSOANE FIZICE                 030001  -313.615
쿔MPOZIT PE VENIT                    0301 -1.765.815
쿔mpozit pe venituri din activitati independente    030101  -62.661
쿔mpozit pe venituri din salarii            030102 -1.545.242
쿔mpozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor 030103   17.690
쿔mpozit pe venituri din dividende           030104  -166.860
쿔mpozit pe venituri din dobanzi            030105    -362
쿔mpozit pe venituri din pensii            030106   65.903
쿔mpozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc,         
쿭in premii si din prime in bani si/sau natura     030107   -2.955
쿔mpozit pe veniturile din economii sub forma de dob.          
퀁ealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane         
쿯izice romane rezidente fiscal in Romania       030108    -436
쿔mpozit pe venituri din transferul titlurilor de            
퀆aloare                        030109   -6.460
쿔mpozit pe venituri din operatiuni de                 
퀆anzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de           
쿬ontract, precum si orice alte operatiuni similare  030110    -23
쿔mpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de          
쿾roprietate intelectuala               030111  -12.511
쿔mpozit pe venituri realizate de persoanele fizice           
쿻erezidente                      030112  -24.295
쿔mpozit pe venituri din activitati agricole      030113   -2.202
쿔mpozit pe venituri obtinute din valorificarea de           
쿫unuri in regim de consignatie si din activitati            
쿭esfasurate pe baza unui contract de agent, comision          
퀂au mandat comercial                 030114  -12.130
쿔mpozit pe veniturile din activitatile de expertiza          
쿬ontabila, tehnica judiciara si extrajudiciara    030115    -292
쿔mpozit pe venituri din activitati desfasurate in baza         
쿬ontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit          
쿎odului civil                     030116  -15.970
쿔mpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor         
쿶mobiliare din patrimoniul personal          030118  -63.587
쿞ume virate pentru sponsorizarea entitatilor              
쿻on-profit                      030119   1.180
쿔mpozit pe venituri din alte surse          030150   6.890
쿝egularizari                     030160   58.508
쿎OTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE           
쿞CAD)                          0401 1.452.200
쿎ote defalcate din impozitul pe venit (se scad)    040101 1.452.200
쿌2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL            060001   -5.185
쿔MPOZIT PE SALARII - TOTAL               0601   -5.185
쿔mpozit pe salarii                  060101   -5.185
쿌3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE          070001  -69.000
쿔MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE             0701  -69.000
쿟axe judiciare de timbru, taxe de timbru                
쿾entru activitatea notariala si alte                  
퀃axe de timbru                    070103  -69.000
쿌4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII      100001 -6.684.110
쿟AXA PE VALOAREA ADAUGATA                1001 -4.944.000
쿟axa pe valoarea adaugata incasata          100101 -4.944.000
쿞UME DEFALCATE DIN TVA                 1101  811.890
쿞ume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru          
쿯inantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul          
쿬omunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si           
쿘unicipiului Bucuresti (se scad)           110102  811.890
쿌CCIZE                         1401 -2.552.000
쿌5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE            
쿔NTERNATIONALE                    170001  -325.000
쿣ENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI         
쿢NIUNII EUROPENE                    1701  -325.000
쿟axe vamale (altele decat in sectorul agricol)    170101  -264.734
쿟axe vamale legate de sectorul agricol        170102  -60.266
쿎. VENITURI NEFISCALE                 290001 -1.757.000
쿎1. VENITURI DIN PROPRIETATE             300001 -1.757.000
쿣ENITURI DIN PROPRIETATE                3001 -1.757.000
쿣enituri din concesiuni si inchirieri         300105 -1.164.000
쿣enituri din dividende                300108  -593.000
쿞UME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL                    
쿛LATILOR EFECTUATE                   4501 -1.242.300
쿎HELTUIELI - BUGET DE STAT                       
쳐컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴               5001 -1.827.081
쿎HELTUIELI CURENTE                    01  -768.314
쿟ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL              10  -667.146
쿟ITLUL II BUNURI SI SERVICII               20  -544.625
쿟ITLUL III DOBANZI                    30 1.820.990
쿟ITLUL IV SUBVENTII                    40  -36.860
쿟ITLUL V FONDURI DE REZERVA                50  417.025
쿟ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI         
쿛UBLICE                          51 1.007.875
쿟ITLUL VII ALTE TRANSFERURI                55  -693.234
쿟ITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI             
쿐XTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE         56 -2.042.325
쿟ITLUL X ALTE CHELTUIELI                 59  -30.014
쿎HELTUIELI DE CAPITAL                   70 -1.058.767
쿟ITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              71 -1.058.767
쿏EFICIT                         9901-10.246.129
읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컨컴컴컴좔컴컴컴컴컴

  ANEXA 2


         Detalierea influentelor asupra cheltuielilor
         bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli
           si pe ordonatori principali de credite
*Font 7*
                                                             - mii lei -
컴컫컴컴컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
                                 din care:                             
              쳐컴컴컴컴쩡컴컴컴컴쩡컴컴컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컴컴컴쩡컴컴컴컴쩡컴컴컴컴컫컴컴쩡컴컴컴컫컴컴컴컴컴
         TOTAL   쿎heltu- 쿍unuri si             쿟ransfe-          쿌sis         
Nr. ODONATORI  쿢NFLUENTE 쿶eli de  servicii Dobanzi 쿞ubven- 쿑onduri 퀁uri   Alte   Proiecte 퀃en- Alte  쿎heltuieli
crt쿛RINCIPALI DE      쿾ersonal          퀃ii    de  쿶ntre  퀃ransfe-   cu  퀃a 쿬heltu-   de  
   CREDITE                          rezerva퀅nitati 퀁uri   finantare퀂o- 쿶eli   capital 
                                     ale       din FEN 쿬i-          
                                    쿪dminis-          쿪-          
                                    퀃ratiei           쿹a          
                                    쿾ublice                      
컴컵컴컴컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컵컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴컵컴컴탠컴컴컴컵컴컴컴컴컴
  쿟OTAL     -2.584.756 -667.146 -544.6251.820.990 -36.860 417.0251.007.875 -693.234-2.800.000   -30.014-1.058.767
컴컵컴컴컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컵컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴탠컴컴컴컴컵컴컴탠컴컴컴컵컴컴컴컴컴
  쿍UGET DE STAT -1.827.081 -667.146 -544.6251.820.990 -36.860 417.0251.007.875 -693.234-2.042.325   -30.014-1.058.767
 1.쿌dministratia                                                     
  쿾rezidentiala   -6.103   -420  -5.300                -25                   -358
 2.쿞enatul                                                        
  쿝omaniei     -15.361 -10.368  -4.660                -57                   -276
 3.쿎amera                                                        
  쿏eputatilor    -36.014 -20.133  -9.831                    -50             -6.000
 4.쿔nalta Curte                                                     
  쿭e Casatie si                                                     
  쿕ustitie      -6.255  -4.965  -1.090                                    -200
 5.쿎urtea                                                        
  쿎onstitutiona-                                                    
  쿹a         -1.020   -430   -550                                    -40
 6.쿎onsiliul                                                       
  쿗egislativ      -383   -243   -130                                    -10
 7.쿎urtea de                                                       
  쿎onturi      -8.437  -6.049  -2.050                                    -338
 8.쿎onsiliul                                                       
  쿎oncurentei    -2.591  -1.238  -1.070                                    -283
 9.쿌vocatul                                                       
  쿛oporului      -843   -557   -260                                    -26
10.쿎onsiliul                                                       
  쿙ational                                                       
  쿾entru                                                        
  쿞tudierea                                                       
  쿌rhivelor                                                       
  쿞ecuritatii     -669   -359                                        -310
11.쿎onsiliul                                                       
  쿙ational al                                                      
  쿌udiovizualu-                                                     
  쿹ui         -540   -219   -230                                    -91
12.쿞ecretariatul                                                     
  쿒eneral al                                                      
  쿒uvernului    -18.802   -725   -300                   -3.416        -12.480  -1.881
13.쿘inisterul                                                      
  쿌facerilor                                                      
  쿐xterne      -47.818 -13.233 -30.090               -135   -110        -2.550  -1.700
14.쿘inisterul                                                      
  쿏ezvoltarii                                                      
  쿝egionale si   -87.484  -2.538  -1.061                  -68.707             -15.178
15.쿘inisterul                                                      
  쿑inantelor                                                      
  쿛ublice      -95.491 -49.914 -37.237                                   -8.340
16.쿘inisterul                                                      
  쿕ustitiei si                                                     
  쿗ibertatilor                                                     
  쿎etatenesti    -61.253 -21.345 -20.370              -14.538                  -5.000
17.쿘inisterul                                                      
  쿌pararii                                                       
  쿙ationale    -696.424 -196.441 -161.240      -1.560     -17.441              -142 -319.600
18.쿘inisterul                                                      
  쿌dministratiei                                                    
  퀂i Internelor  -427.037 -190.383 -90.080              -6.464   -510         -900 -138.700
19.쿘inisterul                                                      
  쿘uncii,                                                        
  쿑amiliei si                                                      
  쿛rotectiei                                                      
  쿞ociale     1.337.564  -2.640  -4.840             1.347.515   -210  -1.657         -604
20.쿘inisterul                                                      
  쿔ntreprinde-                                                     
  퀁ilor Mici                                                      
  퀂i Mijlocii,                                                     
  쿎omertului si                                                     
  쿘ediului de                                                      
  쿌faceri      -7.249  -1.161  -3.028              -2.980                   -80
21.쿘inisterul                                                      
  쿌griculturii,                                                     
  쿛adurilor si                                                     
  쿏ezvoltarii                                                      
  쿝urale     -2.006.525 -17.900 -19.300    70 -26.000      -6.500 -18.100-1.890.668        -28.127
22.쿘inisterul                                                      
  쿘ediului     -139.380  -4.900 -10.600  1.420         -24.800   -100            -100.400
23.쿘inisterul                                                      
  쿟ransporturi-                                                     
  쿹or si                                                        
  쿔nfrastructu-                                                     
  퀁ii       -203.736  -1.582  -1.858  33.980         -46.826 -184.486         -710  -2.254
24.쿘inisterul                                                      
  쿐ducatiei,                                                      
  쿎ercetarii si                                                     
  쿔novarii     -676.046 -59.739 -47.180             -113.967      -150.000       -305.160
25.쿘inisterul                                                      
  쿞anatatii     -22.513  -5.464 -11.470   100                              -5.679
26.쿘inisterul                                                      
  쿎ulturii,                                                       
  쿎ultelor si                                                      
  쿛atrimoniului                                                     
  쿙ational     -28.535  -1.059  -4.770              -9.878            -10.682  -2.146
27.쿘inisterul                                                      
  쿎omunicatiilor                                                    
  퀂i Societatii                                                     
  쿔nformationale  -19.530       -300                                  -19.230
28.쿘inisterul                                                      
  쿛ublic      -27.974 -16.494  -8.430                                   -3.050
29.쿌gentia                                                        
  쿙ationala de                                                     
  쿔ntegritate    -1.897   -684   -900                                    -313
30.쿞erviciul                                                       
  쿝oman de                                                       
  쿔nformatii    -53.056 -12.316   -160               -580                 -40.000
31.쿞erviciul de                                                     
  쿔nformatii                                                      
  쿐xterne      -8.912  -3.568   -105                -89                  -5.150
32.쿞erviciul de                                                     
  쿛rotectie si                                                     
  쿛aza        -8.424  -2.954  -2.470                                   -3.000
33.쿞erviciul de                                                     
  쿟elecomunica-                                                     
  퀃ii Speciale   -53.353  -3.405  -9.320                                  -40.628
34.쿘inisterul                                                      
  쿐conomiei     -47.568   -924  -1.249  10.440 -9.300      -2.698 -43.028              -809
35.쿘inisterul                                                      
  쿟ineretului si                                                    
  쿞portului     -32.084   -997   -590              -30.497                     
36.쿌cademia                                                       
  쿝omana      -10.483  -4.103  -2.680               -220             -1.640  -1.840
37.쿌utoritatea                                                      
  쿙ationala                                                       
  쿞anitara                                                       
  쿣eterinara si                                                     
  쿾entru                                                        
  쿞iguranta                                                       
  쿌limentelor    -20.000                       -20.000                     
38.쿞ecretariatul                                                     
  쿭e Stat pentru                                                    
  쿛roblemele                                                      
  쿝evolutiona-                                                     
  퀁ilor din                                                       
  쿏ecembrie 1989    -139   -59   -76                                     -4
39.쿚ficiul                                                        
  쿙ational de                                                      
  쿛revenire si                                                     
  쿎ombaterea                                                      
  쿞palarii                                                       
  쿍anilor       -593   -395   -170                                    -28
40.쿚ficiul                                                        
  쿝egistrului                                                      
  쿙ational al                                                      
  쿔nformatiilor                                                     
  쿞ecrete de                                                      
  쿞tat         -614   -244   -350                                    -20
41.쿎onsiliul                                                       
  쿙ational                                                       
  쿾entru                                                        
  쿎ombaterea                                                      
  쿏iscriminarii    -358   -118   -150                               -90     
42.쿌gentia                                                        
  쿙ationala de                                                     
  쿛resa AGERPRES    -120                        -120                     
43.쿔nstitutul                                                      
  쿎ultural Roman   -3.675                       -3.675                     
44.쿞ocietatea                                                      
  쿝omana de                                                       
  쿝adiodifuziune  -25.460      -21.980                   -2.790              -690
45.쿞ocietatea                                                      
  쿝omana de                                                       
  쿟eleviziune    -23.860      -23.030                                    -830
46.쿎onsiliul                                                       
  쿞uperior al                                                      
  쿘agistraturii   -6.803  -3.811  -2.770                -13                   -209
47.쿌utoritatea                                                      
  쿐lectorala                                                      
  쿛ermanenta     -1.615   -230   -400                               -820   -165
48.쿌gentia                                                        
  쿙ationala                                                       
  쿾entru Resurse                                                    
  쿘inerale       -253   -176   -120    60                                -17
49.쿌utoritatea                                                      
  쿙ationala de                                                     
  쿞upraveghere a                                                    
  쿛relucrarii                                                      
  쿏atelor cu                                                      
  쿎aracter                                                       
  쿛ersonal       -645   -282   -360                                     -3
50.쿎onsiliul                                                       
  쿐conomic si                                                      
  쿞ocial        -267   -157   -110                                      
51.쿌cademia                                                       
  쿚amenilor de                                                     
  쿞tiinta din                                                      
  쿝omania       -700                        -700                     
52.쿘inisterul                                                      
  쿟urismului    -39.971  -2.224   -310              -37.437                     
53.쿘inisterul                                                      
  쿑inantelor                                                      
  쿛ublice -                                                       
  쿌ctiuni                                                        
  쿒enerale din                                                     
  쿬are:      1.820.218         1.774.920     417.025     -371.727                
  쿫unuri si                                                       
  퀂ervicii                                                       
  쿭obanzi     1.774.920         1.774.920                                 
  쿬ontributia                                                      
  쿝omaniei la                                                      
  쿫ugetul UE    -371.727                           -371.727                
  쿬heltuieli de                                                     
  쿬apital fondul                                                    
  쿭e rezerva                                                      
  쿫ugetara     417.025                  417.025                         
  쿑ONDURI                                                        
  쿐XTERNE                                                        
  쿙ERAMBURSABILE  -757.675                                -757.675           
  쿘inisterul                                                      
  쿘ediului     -757.675                                -757.675           
컴컨컴컴컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴좔컴컴컴컴컨컴컴좔컴컴컴컨컴컴컴컴컴

  NOTA: Diminuarile prevazute la nr. crt. 24 nu se opereaza la capitolul 53.01
 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare


  ANEXA 3

   I. Program actualizat
   II. Influente
  III. Program rectificat

                   SUME
          defalcate din taxa pe valoarea adaugata
      pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
  comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti,
                 pe anul 2009
                               - mii lei -
 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
                             din care, pentru:
                           컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
  Nr.      Judetul       Total     finantarea cheltuielilor
  crt.                       de personal din institu-
                           tiile de invatamant pre-
                           universitar de stat ale
                           comunelor, oraselor si
                              municipiilor
 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
 TOTAL            I    12.136.598       10.246.847
               II     -811.890        -811.890
              III    11.324.708       9.434.957

 1. ALBA           I      236.586        205.376
               II      -16.273        -16.273
              III      220.313        189.103

 2. ARAD           I      249.257        215.241
               II      -17.054        -17.054
              III      232.203        198.187

 3. ARGES          I      372.916        322.393
               II      -25.544        -25.544
              III      347.372        296.849

 4. BACAU          I      418.223        357.215
               II      -28.303        -28.303
              III      389.920        328.912

 5. BIHOR          I      385.620        317.448
               II      -25.152        -25.152
              III      360.468        292.296

 6. BISTRITA - NASAUD    I      192.769        172.952
               II      -13.704        -13.704
              III      179.065        159.248

 7. BOTOSANI         I      268.532        230.104
               II      -18.232        -18.232
              III      250.300        211.872

 8. BRASOV          I      310.372        266.546
               II      -21.119        -21.119
              III      289.253        245.427

 9. BRAILA          I      192.005        164.149
               II      -13.006        -13.006
              III      178.999        151.143

 10. BUZAU          I      283.211        236.711
               II      -18.755        -18.755
              III      264.456        217.956

 11. CARAS-SEVERIN      I      179.560        149.729
               II      -11.864        -11.864
              III      167.696        137.865

 12. CALARASI         I      166.035        132.462
               II      -10.495        -10.495
              III      155.540        121.967

 13. CLUJ           I      371.566        322.437
               II      -25.548        -25.548
              III      346.018        296.889

 14. CONSTANTA        I      342.356        297.614
               II      -23.581        -23.581
              III      318.775        274.033

 15. COVASNA         I      151.428        134.066
               II      -10.622        -10.622
              III      140.806        123.444

 16. DAMBOVITA        I      297.519        242.501
               II      -19.214        -19.214
              III      278.305        223.287

 17. DOLJ           I      402.910        328.482
               II      -26.027        -26.027
              III      376.883        302.455

 18. GALATI          I      345.234        296.378
               II      -23.483        -23.483
              III      321.751        272.895

 19. GIURGIU         I      125.806        103.950
               II      -8.236         -8.236
              III      117.570         95.714

 20. GORJ           I      232.062        199.980
               II      -15.845        -15.845
              III      216.217        184.135

 21. HARGHITA         I      235.900        214.664
               II      -17.009        -17.009
              III      218.891        197.655

 22. HUNEDOARA        I      276.289        234.225
               II      -18.558        -18.558
              III      257.731        215.667

 23. IALOMITA         I      154.700        127.377
               II      -10.092        -10.092
              III      144.608        117.285

 24. IASI           I      482.502        416.429
               II      -32.995        -32.995
              III      449.507        383.434

 25. ILFOV          I      109.043         90.090
               II      -7.138         -7.138
              III      101.905         82.952

 26. MARAMURES        I      327.696        285.851
               II      -22.649        -22.649
              III      305.047        263.202

 27. MEHEDINTI        I      185.965        147.223
               II      -11.665        -11.665
              III      174.300        135.558

 28. MURES          I      364.295        318.307
               II      -25.220        -25.220
              III      339.075        293.087

 29. NEAMT          I      300.880        258.740
               II      -20.501        -20.501
              III      280.379        238.239

 30. OLT           I      274.842        234.598
               II      -18.588        -18.588
              III      256.254        216.010

 31. PRAHOVA         I      411.373        358.456
               II      -28.402        -28.402
              III      382.971        330.054

 32. SATU MARE        I      256.950        228.124
               II      -18.075        -18.075
              III      238.875        210.049

 33. SALAJ          I      172.447        146.593
               II      -11.615        -11.615
              III      160.832        134.978

 34. SIBIU          I      235.350        201.048
               II      -15.930        -15.930
              III      219.420        185.118

 35. SUCEAVA         I      408.841        353.439
               II      -28.004        -28.004
              III      380.837        325.435

 36. TELEORMAN        I      226.285        187.227
               II      -14.835        -14.835
              III      211.450        172.392

 37. TIMIS          I      342.266        299.640
               II      -23.741        -23.741
              III      318.525        275.899

 38. TULCEA          I      138.768        120.398
               II      -9.540         -9.540
              III      129.228        110.858

 39. VASLUI          I      289.410        229.275
               II      -18.166        -18.166
              III      271.244        211.109

 40. VALCEA          I      240.995        206.330
               II      -16.348        -16.348
              III      224.647        189.982

 41. VRANCEA         I      218.088        170.884
               II      -13.540        -13.540
              III      204.548        157.344

 42. MUNICIPIUL BUCURESTI   I      959.746        722.195
               II      -57.222        -57.222
              III      902.524        664.973
 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴